Home / ทฤษฎีการขาย

Tag Archives: ทฤษฎีการขาย


การยับยั้งตัวเองเมื่อเจอการโต้แย้ง

เมื่อโครงสร้างของจิตมีควา

ตั้งเป้าหมาย 10 ข้อทันที

ความสำเร็จในการขายเป็นสิ่