Home / การวางกลยุทธ์การตลาด

Tag Archives: การวางกลยุทธ์การตลาด


สาเหตุที่การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ประสบสำเร็จ

แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการใช้

การตอบสนองความต้องการของสังคม (ลูกค้า) โดยหวังที่จะได้ผลกำไร

ธุรกิจ หมายถึงความพยายามข

8 เคล็ดลับ 10 ประการ สู่ความสำเร็จในการขาย

นักขายในกุล่มบนสุด 20 เปอ

การวางแผนการขาย

นักขายจึงควรรู้วิธีการวาง

องค์ประกอบการวางกลยุทธ์การตลาด

ตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่