Home / การดำเนินธุรกิจ

Tag Archives: การดำเนินธุรกิจ


เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแ

การกำหนดงบประมาณในการทำธุรกิจ

ถ้ากล่าวถึงค่าใช้จ่าย ผู้

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 6 ขั้นตอน

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดถ

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Marketing)

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่

ทำไมต้องสร้างตราสินค้า

 ในขณะนี้ ยุคหลังปี 2000

ข้อควรรู้ของผู้ที่คิดจะทำธุรกิจแบบออนไลน์

ผู้ที่คิดจะทำธุรกิจแบบออน

ความสำคัญและหน้าที่ของตลาด

การตลาด (Marketing) คือกา

สาเหตุที่การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ประสบสำเร็จ

แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการใช้

การเริ่มต้นทำร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ต่างจากร้าน