ความหมายของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขั้นที่ 2 ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอย่างยิ่ง

Continue reading “ความหมายของอุตสาหกรรม” »

การยับยั้งตัวเองเมื่อเจอการโต้แย้ง

เมื่อโครงสร้างของจิตมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น  ทำให้บุคคลตกอยู่ในสภาวะที่มีความเครียด  จึงหาทางที่จะลดความเครียดไม่ให้เกิดความรุนแรง  โดยมีวิธีหลากหลาย ดังนี้

Continue reading “การยับยั้งตัวเองเมื่อเจอการโต้แย้ง” »

การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขายถือว่าเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาลูกค้าหรือสร้างเครือข่ายของลูกค้าต่อไป เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ามองเห็นถึงความแตกต่างในผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้า ตลอดจนเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเร็วขึ้นอีกด้วย ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการที่ดี มีดังนี้

Continue reading “การบริการหลังการขาย” »

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์เพื่อทำธุรกิจ

เรามาดูว่าในการสร้างเว็บไซต์นั้น จะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

Continue reading “ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์เพื่อทำธุรกิจ” »

การโฆษณาเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้ซื้อ

การโฆษณาเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะถ้าผู้ซื้อคิดว่าสินค้าอยู่ในทางลบ ก็จะทำให้สินค้าขายค่อนข้างยากหน่อย สิ่งที่ทำได้คือเปลี่ยนทัศนคติของผู้ซื้อให้อยู่ในด้วนบวกให้ได้ด้วยการโฆษณา

Continue reading “การโฆษณาเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้ซื้อ” »

การตลาดมีความสำคัญด้านใดบ้าง?

ปัจจุบันการตลาดเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทต่อองค์กรต่าง ๆ อย่างมาก โดย เป็นตัวจกรสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้สามารถบรรลุจุดประสงค์ ที่ต้องการได้ ซึ่งการตลาดมีความสำคัญในด้านต่าง ๆ ดังต่อไป

Continue reading “การตลาดมีความสำคัญด้านใดบ้าง?” »

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและแบบผสม  กลไกราคาจะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  ว่าจะผลิตอะไร  และผลิตอย่างไร  ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวกำหนดราคาสินค้าและบริการในทางเศรษฐกิจ  คือ อุปสงค์ของผู้บริโภค  และอุปทานของผู้ผลิตนั่นเอง

Continue reading “เศรษฐกิจแบบทุนนิยม” »

ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีต่ออุปสงค์ในไทย

เป็นที่เกรงกันว่าเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีกับออสเตรเลียแล้ว จะส่งผลให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 3,000 ซีซี ของออสเตรเลียเข้ามาแย่งตลาดรถยนต์นั่งในไทยมากขึ้น

Continue reading “ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีต่ออุปสงค์ในไทย” »

วิธีการวางแผนการตลาด

ผู้บริหารจะต้องมุ่งที่ประสิทธิผลของการวางแผนคือ ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผน ขณะเดียวกันก็มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพของการวางแผนคือต้องเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุดด้วย นอกจากนี้การวางแผนจะต้องก่อให้เกิดความพอแก่ตัวบุคคลและกลุ่มในองค์การด้วย การจะทำให้ได้แผนที่มี ลักษณะดังกล่าวผู้บริหารจะต้องเลือกวิธีการวางแผนให้เหมาะสม ซึ่งมีหลายวิธีคือ

Continue reading “วิธีการวางแผนการตลาด” »

การกำหนดงบประมาณในการทำธุรกิจ

ถ้ากล่าวถึงค่าใช้จ่าย ผู้บริหารทุกคนจะรู้สึกกลัวกับการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเสนอเรื่องงบประมาณที่ต้องเกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนก็คือหลังจากการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดและส่วนผสมทางการตลาดเสร็จสิ้นลงแล้ว

Continue reading “การกำหนดงบประมาณในการทำธุรกิจ” »