ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์เพื่อทำธุรกิจ

เรามาดูว่าในการสร้างเว็บไซต์นั้น จะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

Continue reading “ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์เพื่อทำธุรกิจ” »

การโฆษณาเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้ซื้อ

การโฆษณาเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะถ้าผู้ซื้อคิดว่าสินค้าอยู่ในทางลบ ก็จะทำให้สินค้าขายค่อนข้างยากหน่อย สิ่งที่ทำได้คือเปลี่ยนทัศนคติของผู้ซื้อให้อยู่ในด้วนบวกให้ได้ด้วยการโฆษณา

Continue reading “การโฆษณาเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้ซื้อ” »

การตลาดมีความสำคัญด้านใดบ้าง?

ปัจจุบันการตลาดเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทต่อองค์กรต่าง ๆ อย่างมาก โดย เป็นตัวจกรสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้สามารถบรรลุจุดประสงค์ ที่ต้องการได้ ซึ่งการตลาดมีความสำคัญในด้านต่าง ๆ ดังต่อไป

Continue reading “การตลาดมีความสำคัญด้านใดบ้าง?” »

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและแบบผสม  กลไกราคาจะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  ว่าจะผลิตอะไร  และผลิตอย่างไร  ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวกำหนดราคาสินค้าและบริการในทางเศรษฐกิจ  คือ อุปสงค์ของผู้บริโภค  และอุปทานของผู้ผลิตนั่นเอง

Continue reading “เศรษฐกิจแบบทุนนิยม” »

ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีต่ออุปสงค์ในไทย

เป็นที่เกรงกันว่าเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีกับออสเตรเลียแล้ว จะส่งผลให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 3,000 ซีซี ของออสเตรเลียเข้ามาแย่งตลาดรถยนต์นั่งในไทยมากขึ้น

Continue reading “ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีต่ออุปสงค์ในไทย” »

วิธีการวางแผนการตลาด

ผู้บริหารจะต้องมุ่งที่ประสิทธิผลของการวางแผนคือ ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผน ขณะเดียวกันก็มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพของการวางแผนคือต้องเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุดด้วย นอกจากนี้การวางแผนจะต้องก่อให้เกิดความพอแก่ตัวบุคคลและกลุ่มในองค์การด้วย การจะทำให้ได้แผนที่มี ลักษณะดังกล่าวผู้บริหารจะต้องเลือกวิธีการวางแผนให้เหมาะสม ซึ่งมีหลายวิธีคือ

Continue reading “วิธีการวางแผนการตลาด” »

การกำหนดงบประมาณในการทำธุรกิจ

ถ้ากล่าวถึงค่าใช้จ่าย ผู้บริหารทุกคนจะรู้สึกกลัวกับการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเสนอเรื่องงบประมาณที่ต้องเกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนก็คือหลังจากการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดและส่วนผสมทางการตลาดเสร็จสิ้นลงแล้ว

Continue reading “การกำหนดงบประมาณในการทำธุรกิจ” »

ศึกษาตามความต้องการของผู้ชมเว็บไซต์

ถ้าผู้ใช้บริการในเว็บไซต์มีพฤติกรรมและเป้าหมายที่เหมือนกันทุกคน ก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการพื้นฐานเหล่านั้นได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว  ผู้ใช้ทุกคนไม่เหมือนกัน ต่างก็มีความต้องการและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในการออกแบบที่ดี คุณจะต้องใส่ใจในความต้องการที่ต่างกันของผู้ใช้หลักทั้งหมด

Continue reading “ศึกษาตามความต้องการของผู้ชมเว็บไซต์” »

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 6 ขั้นตอน

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างตราสินค้าเลยทีเดียว เนื่องจากการสื่อสารจะทำหน้าที่ส่งข่าวสารและคำมั่นสัญญาต่างๆไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย ดังนั้นทั้งลีลาและท่วงทำนองของการสื่อสารจึงมีผลต่อบุคลิกภาพในระยะยาวของตราสินค้านั้นๆ การใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบดั้งเดิมได้ล้าสมัยลงไปแล้ว

Continue reading “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 6 ขั้นตอน” »

บทสรุปแผนธุรกิจสำหรับผู้บริหาร

 บทสรุปผู้บริหารจึงต้องชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญสองประการ คือ หนึ่ง ชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสจริงๆ เกิดขึ้นในตลาดสำหรับธุรกิจที่กำลังคิดจะทำ สอง ต้องชี้ให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการที่จะทำนั้น จะสามารถใช้โอกาสในตลาดที่ว่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร

Continue reading “บทสรุปแผนธุรกิจสำหรับผู้บริหาร” »