Home / กันยายน 2016

Monthly Archives: กันยายน 2016


สาเหตุที่การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ประสบสำเร็จ

แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการใช้

การเริ่มต้นทำร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ต่างจากร้าน

การตอบสนองความต้องการของสังคม (ลูกค้า) โดยหวังที่จะได้ผลกำไร

ธุรกิจ หมายถึงความพยายามข